Zapewniamy
 • kompleksową diagnostykę wymowy
 • redukcję polskiego akcentu
 • poznanie dźwięków języka angielskiego
 • specjalistyczny trening wymowy
 • trening estetycznej artykulacji
Ciekawostki
 • Do pierwszego roku życia niemowlaki są w stanie rozróżnić wszystkie dźwięki mowy występujące w językach.dalej
 • Brytyjski angielski ma 11 samogłosek (bez samogłoski redukowanej w nieakcentowanych sylabach). Polski ma 6 samogłosek (bez unosowienia). Co więcej, nie ma w polskim samogłoski, którą byśmy mogli bezpośrednio przenieść do wymowy angielskiej. Wszystkie angielskie samogłoski są inne niż ...dalej
 • Bogactwo dźwięków mowy w językach świata jest niewiarygodne. Klasyfikuje się 558 spółgłosek, 260 samogłosek oraz 51 dyftongówdalej

PolGem

Strona główna » Badania » PolGem

wielkość tekstu: A | A | A

Projekt badawczy finansowany w programie OPUS przez Narodowe Centrum Nauki 2017/25/B/HS2/02548

Temat: Acoustic properties of Polish geminate consonants

Kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Rojczyk

 

1. Cel prowadzony badań/hipoteza badawcza

Celem projektu jest zbadanie i określenie cech akustyczny polskich geminat spółgłoskowych. Geminaty są interesującym fonetyczno-akustycznym zjawiskiem, ponieważ założenie, że jest to po prostu ponowna artykulacja tej samej spółgłoski, jak wskazuje zapis ortograficzny, nie znajduje potwierdzenia w obserwacjach słuchowych. W rzeczywistości, w naturalnej szybkiej mowie, większość geminat (np. panna) jest artykułowanych z jednym gestem artykulacyjnym bez rozerwania, podobnie do spółgłoski pojedynczej (np. pana). Pomimo tego artykulacyjnego uproszczenia, słuchający wyjątkowo skutecznie rozróżniają pary minimalne takie jak panna i pana. Wcześniejsze badania z innymi językami, które mają w swoim fonetycznym repertuarze geminaty, wykazały, że geminaty spółgłoskowe charakteryzują sie wieloma cechami akustycznymi, które słuchający wykorzystują w percepcji, na przykład długość trwania geminaty, długość sąsiadujących dźwięków, amplituda, średnia kwadratowa amplitudy (RMS), rozwarcie i wybuch spółgłoski, częstotliwość podstawowa, jakość sąsiadujących samogłosek. W porównaniu do innych języków wiedza na temat akustycznych cech geminat polskich jest bardzo uboga i niemożliwym jest porównanie w tym zakresie polskiego do innych języków. W związku z tym cele niniejszego projektu są następujące:

 1. nagranie reprezentatywnej próby polskich geminat spółgłoskowych w różnych trybach artykulacyjnych (lista słów, zdania, mowa staranna, mowa szybka)
 2. analiza cech akustycznych, które zostały zdefiniowane w badaniach nad innymi językami
 3. przeprowadzenie badań percepcji, by określić, które cechy akustyczne i w jakim stopniu, są istotne w percepcji polskich geminat
 4. przygotowanie bazy nagranych geminat POLGEM wraz z fonetyczną anotacją dla innych badań

 

2. Zastosowana metodologia badawcza/metodyka

Geminaty zostaną nagrane w izolacji i w zdaniach w różnych trybach artykulacyjnych. Materiał będzie się składał z reprezentatywnej próby polskich geminat w trzech głównych grupach: wewnątrz morfemu (ssak), na granicy morfemu (bezsens), oraz na granicy słowa (nas samych). Nagrania zostaną poddane analizie akustycznej z uwzględnieniem cech, które zostały opisane w badaniach nad geminatami w innych językach. Poszczególne cechy zostaną dopasowane do określonej grupy spółgłosek (spółgłoski zwarto-wybuchowe, spółgłoski nosowe, spółgłoski płynne, spółgłoski zwarto-szczelinowe). Następnie, cechy które okażą się statystycznie najbardziej istotne, zostaną przetestowane w badaniach percepcji. Materiałem będą pary minimalne i logatomy z akustycznie zmanipulowanymi parametrami, by określić, w jakim stopniu słuchający wykorzystują daną cechę w percepcji geminat. Metodologia badań percepcji będzie opierać się na testach identyfikacji (wskaż słowo, które usłyszałeś) i dyskryminacji (zdecyduj, czy usłyszałeś te same czy różne słowa). Percepcja będzie badana w warunkach optymalnych (w ciszy) i w warunkach niekorzystnych (różne poziomy maskującego szumu), by jak najpełniej oddać percepcję w różnych typach środowiska komunikacyjnego. W ostatnim etapie prac nagrania zostaną poddane całościowej edycji i anotacji w formacie ‘textgrid’ w programie Praat, a następnie udostępnione jako baza nagranych geminat POLGEM dla innych badań i projektów.

 

3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki

Wyniki badań wniosą wkład w dyskusję w literaturze fonetyczno-akustycznej nad cechami akustycznymi geminat spółgłoskowych w artykulacji i percepcji. Jest to pierwszy projekt, który podejmuje całościowe badania nad polskimi geminatami przy pomocy szczegółowych pomiarów akustycznych i badań percepcji. Wyniki mogą zostać wykorzystane teoretycznie w opisie systemu dźwiękowego języka polskiego. Mogą zostać również wykorzystane praktycznie w systemach automatycznego rozpoznawania mowy oraz w pracach nad automatyczną transkrypcją dużych korpusów języka polskiego. Baza nagrań polskich geminat POLGEM zostanie przedstawiona i będzie popularyzowana na forum międzynarodowym i krajowym wśród fonetyków i badaczy mowy, oraz zostanie udostępniona dla przyszłych badań.   

 

 

 

1. Research project objectives/Research hypothesis

The objective of the project is investigating acoustic properties of consonant geminates in Polish. Geminates are an interesting phonetic/acoustic phenomenon, because the assumption that it is simply rearticulation of the same consonant, as suggested by orthographic representations, is not confirmed by auditory impressions. In fact, in casual speech the majority of geminates (e.g, panna) are produced with one articulatory gesture, similar to singletons (pana). Despite this articulatory simplification, listeners are exceptionally successful in identifying between minimal pairs such as panna and pana. Previous research with other geminating languages has shown that geminate consonants are characterized by multiple acoustic properties that are attended to by listeners in perception, such as duration of geminates, duration of neighbouring sounds, amplitude, Root Mean Square (RMS), release burst, fundamental frequency, or quality of neighbouring sounds. Compared to other languages, Polish is largely underresearched and little is known about how Polish geminates are similar or different relative to other languages. Therefore, the purpose of this project is as follows:

 1. record a representative sample of Polish geminates in different speech modes (word list, sentences, careful speech, casual speech)
 2. analyse the acoustic properties known from other languages
 3. test these properties in perception experiments with speakers of Polish to see which, and to what extent, they are attended to in perception
 4. prepare a recorded database POLGEM of annotated Polish geminates for other researchers

 

2. Research project methodology

We will record Polish geminates in isolation and in sentences in different speech modes from Polish native speakers. The materials will be 3 types of geminates: morpheme-internal (ssak), across-morpheme (bezsens), and across the word boundary (nas samych). The recordings will be analysed acoustically using the properties reported in the literature for other languages. Different properties will be used for different groups of consonants (e.g., stops, nasals, liquids, affricates). Next, the properties which appear to be statistically the most robust will be used in perception experiments. We will use minimal pairs and nonwords with acoustically manipulated properties to test the listeners' sensitivity to the selected acoustic properties.  The perceptual tasks will be identification (chose the word you hear) and discrimination (say if the words are same or different).  Perception will be tested in optimal conditions (in quiet) and in adverse conditions (different levels of masking noise) to reflect perception in different types of communication environment.  Finally, the recordings will be edited and annotated with textgrids in Praat and made available as a recorded database POLGEM for other researchers and other projects.

 

3. Expected impact of the research project on the development of science

The results will contribute to the discussion in the phonetic/acoustic literature on acoustic features of geminates in speech production and perception. This is the first study that investigates comprehensively Polish geminates using detailed acoustic measurements and perception tests. The results may be interpreted theoretically in phonetic descriptions of the Polish sound system. They may also be practically applied in automatic speech recognition systems as well as in methods of automatic transcription of large corpora in Polish. The annotated database of Polish geminates will be popularized at the national and international forum among phoneticians and speech scientists, and made available for future studies.    

 

Learn&Relax

ProSpeech LIF Language in Focus
ul. Słowików 18/5, 41-940 Piekary Śląskie

tel.:
e-mail: office@prospeech.pl

ProSpeech - Professional English Pronunciation Training
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna