Zapewniamy
  • kompleksową diagnostykę wymowy
  • redukcję polskiego akcentu
  • poznanie dźwięków języka angielskiego
  • specjalistyczny trening wymowy
  • trening estetycznej artykulacji
Ciekawostki
  • Do pierwszego roku życia niemowlaki są w stanie rozróżnić wszystkie dźwięki mowy występujące w językach.dalej
  • Brytyjski angielski ma 11 samogłosek (bez samogłoski redukowanej w nieakcentowanych sylabach). Polski ma 6 samogłosek (bez unosowienia). Co więcej, nie ma w polskim samogłoski, którą byśmy mogli bezpośrednio przenieść do wymowy angielskiej. Wszystkie angielskie samogłoski są inne niż ...dalej
  • Bogactwo dźwięków mowy w językach świata jest niewiarygodne. Klasyfikuje się 558 spółgłosek, 260 samogłosek oraz 51 dyftongówdalej

IMISpeech

Strona główna » Badania » IMISpeech

wielkość tekstu: A | A | A

 

Polish version

IMISpeech - imitacja fonetyczna w języku ojczystym i języku obcym

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w programie OPUS Imitacja fonetyczna w języku ojczystym i języku obcym UMO 2019/35/B/HS2/02767 (Kierownik Projektu: dr hab. Arkadiusz Rojczyk)

1. Co chcemy zrobić?
W niniejszym projekcie chcemy zbadać zjawisko imitacji fonetycznej w języku ojczystym i języku obcym. Imitacja fonetyczna jest zjawiskiem, w którym mówiący przejmuje cechy fonetyczne wymowy innej osoby, która bierze udział w konwersacji lub wymowy modelu, który imituje. Mimo że często nie jesteśmy tego świadomi, mimowolnie naśladujemy cechy wymowy ludzi, z którymi wchodzimy w interakcje werbalne. Jest to wrodzony mechanizm, który jest częścią ogólnej tendencji do naśladowania czynności i intencji innych ludzi. Wcześniejsze badania pokazały, że imitacja występuje zarówno w języku ojczystym jak i w języku obcym i jest kształtowana przez liczne czynniki. W tym projekcie chcemy zbadać szczegółowo to zjawisko poprzez eksperymenty imitacji fonetycznej w języku ojczystym (język polski i czeski) oraz w języku obcym (język angielski) w wymowie Polaków i Czechów. Bardziej szczegółowo, chcemy odnieść się do poniższych zagadnień:
1. Jak imitacja w języku ojczystym jest kształtowana przez kategorie fonologiczne i ich cechy akustyczne.
2. Jak imitacja w języku obcym jest kształtowana przez poziom zaawansowania w tym języku.
3. Jak imitacja jest powiązana z percepcją.
4. Jak bardzo imitacja poprawia nasz akcent w języku obcym.

2. Jak chcemy to zrobić?
Przeprowadzimy serię eksperymentów imitacji z rodowitymi użytkownikami języka polskiego i czeskiego. W badaniu będą oni poproszeni, by imitowali prezentowany model wymowy, w którym pewne cechy zostały akustycznie zmienione. Pozwoli nam to stwierdzić, czy imitacja jest ograniczona przez system fonologiczny danego języka. Co więcej, nasi badani będą również imitowali rodowitych użytkowników języka angielskiego, co pozwoli nam określić stopień imitacji w języku obcym. Dodatkowo, badani wezmą udział w różnych testach percepcji, by sprawdzić, czy poziom imitacji jest bezpośrednio połączony z percepcją. W ostatnim etapie prac nagrania imitacji w języku angielskim zostaną odsłuchane przez Anglików, by stwierdzić, czy imitacja istotnie poprawia akcent w języku angielskim.

3. Dlaczego chcemy to zrobić?
Chcemy przeprowadzić te badania, ponieważ imitacja fonetyczna jest jednym z wiodących trendów w obecnych badaniach nad przetwarzaniem mowy. Pokazuje nam, że artykulacja mowy może być połączona z percepcją mowy w sposób niezwykle skomplikowany. Wszyscy doświadczyliśmy sytuacji, kiedy mówimy z kimś w naszym języku ojczystym i w pewien sposób przejmujemy cechy wymowy tej osoby. Podobnie, kiedy rozmawiamy w języku obcym z rodowitym użytkownikiem tego języka, mamy wrażenie, że nasza wymowa zbliża się do wymowy tej osoby. Jednakże, po jakimś czasie, nasza wymowa wraca do ustawień wyjściowych. To właśnie chcemy zbadać. Chcemy zobaczyć, w jakim stopniu możemy zbliżyć się w wymowie do innych ludzi w języku ojczystym i języku obcym oraz jakie czynniki kształtują natężenie takiego zbliżenia.

 

English version

IMISpeech - phonetic imitation in a native and non-native language

The project supported by the National Science Centre Poland grant Imitation in a native and non-native language UMO 2019/35/B/HS2/02767 (Principal Investigator: Arkadiusz Rojczyk)

1. What do we want to do?
In this project we want to investigate phonetic imitation in a native and nonnative language. Phonetic imitation is a process in which a talker takes on acoustic characteristics of their interacting partner or of a model to imitate. Although we are frequently unaware of it, we subconsciously imitate pronunciation features of people that we verbally interact with. This is an inborn mechanism that is part of a larger capacity of humans to reproduce actions and intentions of others. Previous research has shown that imitation occurs in a native and non-native language and that it is governed and constrained by different factors. In this project we want to delve deeper into this area by investigating phonetic imitation in a native language (Polish and Czech) and nonnative language (English) by speakers of Polish and Czech. More specifically, we want to address the following issues:
1. How imitation in a native language is constrained by phonological categories and their acoustic properties.
2. How imitation in a non-native language is shaped by a proficiency level.
3. How imitation is coupled with perception.
4. How much imitation improves our accent in a non-native language.

2. How do we want to do it?
We will run a series of imitation experiments with native speakers of Polish and Czech. They will be asked to imitate model talkers without knowing that certain phonetic properties have been acoustically changed. This will allow us to see if imitation is limited by a phonological system of a given language. Moreover, our participants will also imitate native speakers of English, which will show us the degree of imitation in a non-native language. Additionally, we will expose our participants to different perception tests to see if the degree of imitation is directly linked to perception. Finally, we will present our participants’ imitations to native speakers of English to find if imitation significantly improves their accent in English compared to their normal pronunciation.

3. Why do we want to do it?
We want to investigate this topic, because phonetic imitation is one of the current research lines in speech sciences. It shows that speech production may have some complex links to speech perception. We all have experience with situations in which we speak to someone in our native language and we somehow take on some of their pronunciation features. Similarly, when using a foreign language with a native speaker, we get the impression that our pronunciation becomes similar to that of our interacting partner. However, after some time, we return to our regular pronunciation habits. This is what we want to investigate. We want to see how much we can imitate speakers in our native and nonnative language and what factors shape the magnitude of such imitation

Learn&Relax

ProSpeech LIF Language in Focus
ul. Słowików 18/5, 41-940 Piekary Śląskie

tel.:
e-mail: office@prospeech.pl

ProSpeech - Professional English Pronunciation Training
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna